Ieri, vă vorbeam aici despre fișa de evaluare a activității cadrului didactic în anul școlar 2012-2013.

Raportul asupra activității îl puteți descărca de aici raport autoevaluare 2012-2013 ( click pe link pentru descărcare) sau îl puteți citi mai jos !

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2012-2013

 

Subsemnata,……., profesor pentru  învățământul preșcolar, titular cu o vechime în învăţământ de 3 ani , având o vechime  în unitate de 1 an, prezint raportul de autoevaluare pe anul scolar 2012-2013.

În munca cu copiii, am îmbinat în mod cât mai riguros cerinţele planificării cu nevoile şi cu posibilitatile copiilor din grupa combinată  pe care am condus-o. 

Ca educatoare, am încercat să fiu mereu informată în ceea ce privește noutățile legate de specialitatea mea şi să fiu mereu bine documentată şi pregatită în ceea ce priveşte:

 

I.Proiectarea eficienta a curriculumului

a) Fundamentarea proiectării didactice pe achizițiile anterioare de învățare ale  elevilor

l Pe parcursul anului școlar am realizat atât evaluari inițiale, periodice (la lectii), semestriale și finale consemnând datele în planificarea activi-tăților instructiv-educative, dar și în fișele de observație existente la grupă.

l Evaluarea  inițială am realizat-o  la începutul anului şcolar sub forma unor teste pentru a identifica nivelul cunoştinţelor, al deprinderilor şi abilităţilor, dar şi pentru a determi-na în funcţie de profilul grupei ritmul desfăşurării activităţii, în baza căruia să proiectez planificarea săptămânală,  semestrială si anuala.

l Evaluarea  formativă am realizat-o permanent prin mai multe modalităţi: fise de lucru, autoevaluare, teste cu imagini etc.

l Evaluarea  sumativă am realizat-o la finalul proiectelor, semestrelor şi al anului şcolar. 

l De fiecare data mi-am propus obiective specifice vârstei preșcolarilor pe care-i  pregătesc și în conformitate cu nivelul de dezvoltare intelectuală al acestora.

 


b) Asigurarea caracterului aplicativ al proiectării curriculare

l În cadrul clasei se afla permanet noul curriculum al învățământului preșcolar după care m-am  ghidat atunci cand am realizat proiectarea anuală a activității de la grupă.

l De asemenea, în portofoliul personal dețin și alte documente ajutatoare necesare proiectării activităților săptămânale, zilnice (ghiduri de apli-care ale programei elaborate de edituri precum Delta/ Diana etc).

l Planificarea activităților anuale, săptămanale am efectuat-o în termenele stabilite .

l Proiectarea am realizat-o  în urma susținerii testelor de evaluare inițială, pentru a stabili temele deficitare în a fi cunoscute, dar și dorințele copiilor de a cunoaște   anumite  tematici. 

l Proiectarea zilnică am realizat-o  creativ, în special în functie de particularitățile de vârsta, dar și a specificului cunoașterii fiecărui preșcolar, testele, întrebările fiind în confor-mitate cu nivelul de învățare al fiecăruia. 

 

c)Respectarea reglementarilor legale in vigoare privind continutul si forma documentelor de proiectare.

l În decursul anului școlar 2012-2013, am încercat să corelez strategiile didactice cu conţinuturile şi obiectivele activităţilor, ținând cont de particularitățile de vârstă ale  copiilor.

l Alegerea manualelor şi materialelor auxiliare adaptate profilului colectivelor de elevi s-a  făcut împreună cu părinții. Împreună cu aceștia am ales să lucrăm după caietele speciale editate de Delta.

 

d)Fundamentarea proiectării curriculare pe rezultatele evaluărilor naționale și  locale.

l În ceea ce privește cunoaşterea rezultatelor evaluărilor naţionale/locale ale propriilor elevi,dar şi la nivelul localităţii/şcolii, preșcolarii mei au obținut rezultate foarte bune atât în cadrul activităților zilnice, cât și în ceea ce privește concursurile la care au   participat ( cu mici excepții).

l Ca orice cadru didactic bine pregătit, m-am preocupat să ameliorez aceste rezultate, acolo unde a fost necesar.

l Am utilizat strategii care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice prin:

· adaptarea strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi şi la motivaţia fiecărui elev vizibilă în materialele didactice propuse, în activitățile derulate la  clasă;

· corelarea strategiei didactice cu obiectivele şi conţinuturile activităţilor de învăţare;

· corelarea cunoştinţelor teoretice cu domeniul de aplicabilitate practică a cunoştinţelor;

· reflectarea transdiciplinarităţii în proiectarea didactică a cadrului didactic;

· capacitatea de a selecta şi folosi documentele curriculare în funcţie de necesităţi;

· cunoaşterea şi aplicarea documentelor reglementative utilizate în proiectarea didactică.

 

e)Adaptarea la particularitățile geografice , demografice, entice, economice, sociale și culturale ale comunității în care funcțio-nează unitatea de învățământ.

l Grupa combinată a Grădiniței NR. 4 din Zlătărei, are în componența sa mulți copii cu situații financiare precare sau de altă etnie. Am   încercat, pe cât posibil, să îi invăț pe cei mici să nu facă diferențe între ei, pornind de la premisa egalității de șanse, pe care am                diseminat-o în rândul lor.

l Indiferent de particularităţilor geografice, demografice, etnice, sociale, economice şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea   şcolară, toți copiii au avut posibilitatea să frecventeze grădinița, fără a se face discriminări în rândul acestora.

 

II.Realizarea curriculumului 

a)Utilizarea metodelor active în activitățile de învățare.

l Metodele şi procedeele de predare-învăţare trebuie să fie selectate în raport cu scopul şi obiectivele activităţii didactice, conţinutul lecţiei şi particularităţile elevilor.Acest lucru  este cu atât mai important atunci când se lucrează cu elevi cu CES, caz în care trebuie să se ţină cont de tipul şi gradul deficienţelor/ tulburări-lor.Problematica educaţiei copiilor cu CES a devenit în ultimii ani o preocupare constantă. Apariţia conceptelor de educaţie integrată şi şcoală  incluzivă a determinat modificări fundamentale în percepţia actului educativ

l Strategia didactică desemnează un anumit mod de abordare a situaţiilor instructiv-educative concrete, care îl plasează pe elev într-un  context de solicitări, condiţii şi resurse menite să îl conducă la dobândirea competenţelor prefigurate prin obiective. Adoptarea şi operaţionaliza-rea unei strategii didactice într-o  situaţie concretă de instruire şi educare depinde de: natura obiectivelor urmărite; natura conţinuturilor abordate; posibilităţile elevilor.

     Pornind de la ideea că nu există strategii perfecte, ci există doar strategii adecvate sau nu demersului didactic la un moment dat, cu anumiţi elevi, în vederea perfecţionării metodologiei instruirii trebuie am avut în vedere următoarele direcţii:
• îmbogăţirea şi diversificarea metodelor de instruire, astfel încât acestea să se coreleze mai bine cu situaţiile de instruire care sunt extrem de variate şi să vină în întâmpinarea diferenţelor care există între diferite stiluri de învăţare;
• perfecţionarea metodelor de comunicare în ideea de a spori gradul lor de eficientă, prin creşterea posibilităţilor de a transmite un volum mai mare de informaţii într-un timp mai scurt,;
• întărirea caracterului activ al tuturor metodelor şi procedeelor de instruire, în sensul amplificării gradului de participare a elevului în activi-tatea de învăţare.

 

b)Adaptarea limbajului la nivelul achizițiilor anterioare ale elevilor

l În cadrul activităților instructiv-educative din grădinița de copii, am folosit un limbaj adecvat particularităților de vârstă și individuale ale preșcolarilor.

 

c)Utilizarea manualelor, a auxiliarelor curriculare autorizate și a bazei logistice existente în unitatea de învățământ.

l În cadrul grădiniței noastre se regăsește o bibliotecă plină de cărți, planșe educative sau alte materiale auxiliare, pe care le folosim cu plăcere  de fiecare dată.

l Toate materialele auxiliare folosite în procesul instructive de predare-învățare-evaluare sunt în conformitate cu noul curriculum preșcolar și ținând cont de particularitățile de vârstă ale copiilor ( mai ales că este vorba des-pre o grupă combinată).

 

d)Utilizarea experienței individuale și a achizițiilor anterioare de învățare a elevilor

l După testele de evaluare inițială, am ținut evidența copiilor cu nevoi speciale şi a celor capabili de performanţă. Astfel, am constatat că există doi preșcolari care necesită mai multă atenție, având nevoi speciale ( Denis, Cătălin).

l Am lucrat individual cu aceștia și am observat progresele, pe care le-am și notat. 

 

e)Furnizarea de feed – back și informarea sistematica a elevilor  și, după caz, a părinților în privința progresului școlar realizat

l În cadrul întâlnirilor periodice cu părinții copiilor din grupa combinată, aceștia au fost informați asupra progreselor preșcolarilor.

l Împreună cu părinții am organizat ședințe, unde fiecare a fost informat asupra situației copilului său. De asemenea, discuții individuale cu pă-rinții a avut loc zilnic.

 

f)Punctualitate și realizarea întocmai și la timp a activităților planificate

l Ca orice cadru didactic, am manifestat consecvenţă în completarea condicii de prezenţă.Atât la sosirea în grădiniță, cât și la plecare, am sem-nat condica de prezență.

l Am pregătit cu mare atenție și am predat documentele școlare solicitate de conducerea unității, fiind mereu punctuală.

l Întotdeauna a existat o concordanţa dintre planificare şi subiectul lecţiilor asistate de director  sau de responsabilul comisiei metodice.

 

g)Asigurarea caracterului aplicativ al cunostințelor predate

l În proiectarea didactică m-am preocupat  de legarea conţinuturilor de realitate și de practică.

l Pe cât posibil, am încercat să utilizez în activitatea instructiv-educativă materiale și mijloace didactice de care am dispus.

l În ceea ce privește mijloacele de instruire, tehnicile sau metodele activ- participative, am ținut cont de faptul că acestea sunt proceduri care  pornesc de la ideea că învăţarea este o activitate personală, care nu poate fi înlocuită cu nimic, iar cel care învaţă este considerat managerul  propriei învăţări, al întregului proces de învăţare. Aceasta devine o activitate unică şi diferită de la o persoană la alta, fiind determinată de  istoria personală a subiectului, de mediul din care provine dar şi de relaţiile sociale pe care acesta le dezvoltă.Împreună cu preșcolarii mei am  folosit o întreagă paletă de metode activ-participative  ,  precum: expunerea, conversația, jocul didactic, turul galeriei, ciorchinele,metoda piramidei, metoda pălăriilor gânditoare, exercițiul etc.

 

h)Respectarea indicațiilor metodice asociate documentelor curriculare în uz.

l În calitate de cadru didactic,  pot indica documentele reglementative utilizate în proiectarea didactică (programă, lege, ordin al unui for  superior, regulamente, precizări din consfătuirile cadrelor didactice, cercurile pedagogice).

l Pe fiecare dintre documentele de proiectare sau planificare didactică există avizului responsabilului comisiei metodice / catedrei / inspector-ului de specialitate sau conducerii şcolii.

 

i)Respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile copilului si drepturile omului

l Copiii au drepturi oriunde s-ar afla – acasă la părinții naturali, în familii substitutive, în instituții de îngrijire sau la scoală. Părinții și familiile, grupurile profesionale care  lucrează cu copiii, dar și orice cetățean responsabil ar trebui să știe de existenta acestor drepturi.Astfel, pe tot parcursul activităților instructiv-educative am ținut cont de drepturile acestora.

 

III. Evaluarea rezultatelor învățării

a)Evaluarea continuă și notarea conform reglementărilor legale și standardelor naționale în vigoare.

l Dintre modalităţile alternative de evaluare folosite în cadrul activităților amintesc: lucrări practice, portofoliile cu lucrările copiilor, aprecierile verbale, autoevaluarea, afişarea lucrărilor, aprecierea rezultatelor prin laude, încurajări, ecusoane, medalii, stampile etc.Am folosit   modalităţi diverse de evaluare a progresului copiilor şi am acordat atenţie implicării copiilor în procesul evaluării.

l De asemena fiecare copil are propriul lui portofoliu în care sunt depozitate toate fisele de lucru de la clasă. 

 

b)Înregistrarea activităților de evaluare în conformitate cu legislația în vigoare.

l În ceea ce priveste obiectivele stabilite la fiecare lectie proiectată, acestea au urmărit dezvoltarea deprinderilor concomitent cu dezvoltarea   intelectuală a acestora, ținând cont ca fiecare activitate desfașurată a fost integrată și am considerat că, fiecare  informatie însușită este mai  bine reținută daca se finalizeaza cu o activitate practica/plastica (să redea el însuși prin desen, pictură, colaj imaginea formata despre  informația primită).

l Progresul/regresul (nu este cazul) fiecarui copil a fost consemnat semestrial prin completarea fișelor de evaluare a fiecărui preșcolar. 

 

c)Comunicarea sistematică , către beneficiarii de educație, a rezultatelor evaluării.

l Părinții au fost informați asupra rezultatelor obținute de preșcolari și au semnat fișele de evaluare.

 

d)Promovarea autoevaluării elevilor.

l Am promovat în cadrul lecțiilor desfășurate autoevaluarea copiilor cât și evaluarea colegilor realizând astfel o apreciere obiectivă și din  perspectiva copilului și nu numai din partea cadrului didactic;

l Autoevaluarea a fost promovata și prin folosirea caietelor de lucru în cadrul cărora este prevazută autoevaluarea, dar și  sesiuni, concursuri,  prezentări sau expoziţii cu materiale produse de elevi, participarea copiilor la jurizarea lucrărilor.

l Interevaluarea la nivelul clasei am realizat-o pentru activitățile desfășurate oral, dar și pentru cele practice – aici identificând modul de lucru, acuratețea lucrărilor realizate, curățenia lucrărilor și a locului de lucru. 

IV.Realizarea activităților extracurriculare 

a)Realizarea de activități extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare , ale dezvoltării  personale , instituționale și comunitare sau a celor propuse de beneficiarii de educație.

l Împreună cu preșcolarii grupei combinate, dar și cu sprijinul părinților, am organizat diverse activități extracurriculare: ” Grădinița-noua mea familie” ( plimbări, vizite), ” Toamnă harnică și de roade darnică ( șezătoare),” Micii ecologiști” ( activitate de ecologizare), ”Tombola de Crăciun ” ( activitate de voluntariat), ” Săniuța veseliei” ( concurs de săniuș), ”Strada nu e loc de joacă” , ”Martie în sărbătoare” ( expoziție  de mărțișoare), ” Micii creștini” ( strângere de jucării pentru copiii nevoiași), vizite, serbări și reuniuni.

 

b)Realizarea activităților extracurriculare pe baza documentelor proiective ale unității de învățământ

l  În realizarea activităților extracurriculare, am ținut cont de întocmirea graficelor semestrial și anual și de întocmirea documentelor  proiective specifice fiecărei activităţi propuse.

 

c)Asigurarea participării grupurilor țintă și realizarea activităților extracurriculare pe baza planificării stabilite

l Preșcolarii participanți au fost stimulați cu premii, diplome sau buline.

l Pentru susținerea unor activități am fost sponsorizați financiar de unii părinți.

l  În desfăşurarea activităţilor extracurriculare îndrumarea şi supravegherea copiilor s-a făcut împreună cu câțiva părinți.

 

V.Dezvoltarea profesională,  activitatea metodică și științifică

a)Participarea la programele de formare obligatorii stabilite la nivel national sau local

l În ultimii 5 ani am finalizat Facultatea de Științe ale Educației, am susținut cu brio disertația în cadrul masteratului ” Didactica limbii               engleze” și am susținut examenul național de definitivare în învățământ, urmând ca în toamnă să mă înscriu la gradul didactic II.

 

b)Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activitățile metodice , științifice și de dezvoltare profesională.

l În cadrul activităților instructiv-educative în grădiniță, am utilizat cu succes diverse metode moderne : brainstorming-ul, metoda pălăriilor gânditoare, metoda cubului, utilizarea calculatorului etc.

 

c)Participarea la activitățile metodice și științifice stabilite la nivel de catedră, unitate de învățământ, localitate.

l Am participat la toate comisiile metodice și consiliile profesorale organizate în unitatea de învățământ.De asemenea, am participat la cele   două cercuri pedagogice.

 

VI.Contribuția la activitatea generală a unității și la promovarea imaginii acesteia

a)Realizarea integrală și la timp a atribuțiilor stabilite prin fișa postului

l Am respectat programul de lucru si atribuţiile prevăzute în fişa postului.

l Am realizat portofoliul personal al cadrului didactic şi l-am actualizat periodic.

 

b)Realizarea comunicării formale și a schimbului de date conform legislației și procedurilor stabilite la nivelul unității de   învățământ și completarea documentelor școlare , conform prevederilor legale.

l Am înștiințat părinții și am realizat situațiilor solicitate de conducerea scolii, responsabilii de comisie, serviciul de contabilitate, precum și a  tuturor dispoziţiilor prevăzute de lege, a dispoziţiilor ISJ, MECTS, Consiliu Local.

 

c)Respectarea integrală a regulamentelor interne și a procedurilor stabilite la nivelul unității de învățământ

l Am participat la cel puţin 90% din şedinţele CP,am popularizarea Regulamentul Intern în cadrul colectivelor de elevi, în rândul părinţilor.

l Am respectat ordinele şi legile în vigoare, a regulamentului şcolii.

l Am raportat corect datele şi informaţiile solicitate de comisiile din şcoală (CEAC).

 

d)Realizarea / participarea la programe /  activități: în spiritual integrării și solidarității europene, activități de prevenire și combatere a violenței, a comportamentelor nesanătoase.

l Împreună cu preșcolarii, am realizat activități de combatere a violenței sau a comportamentelor nesănătoase, în cadrul săptămânii ” Să știi  mai multe, să fii mai bun!”.

 

e)Respectarea sistemelor și a procedurilor de sănătate și securitate a muncii și de PSI prevăzute de legislația în vigoare pentru activitățile desfășurate în tipul respectiv  de organizație.

l Am desfasurat activități despre sănătatea copiilor, protecția sănătății atât la clasă, cât și în cadrul activităților de consiliere și in cadrul  parteneriatului cu cabinetul medical al gradinitei și al medicului de familie.

 

f)Promovarea în comunitate a activității unității de învățământ și a ofertei educaționale.

l Oferta grădiniței a fost promovată prin intermediul blogului personal în care prezint detaliat fiecare activitate desfășurată cu preșcolarii mei  ( http://prichindeii.com/).

 

Aspecte nerelevate la punctele I-VI privind prestigiul unității  si al cadrului didactic

   În anul școlar 2012-2013, am participat cu preșolarii mei la numeroase concursuri și am obținut diverse premii, după cum urmează:

l Concursul național ” Sfânta sărbătoare a Nașterii Domnului” :premiul I ( T. Gabriel), premiul al II-lea ( B. Mario, B. Eduard) și premiul al III-lea ( R. Marius);

l Concursul național ” Bucuriile primăverii” : premiul al II-lea ( T. Gabriel);

l Concursul internațional ” Un zâmbet, o floare, un strop de culoare” : premiul I ( T. Gabriel, Ș. Simina, C. Cătălin).

    De asemenea, am participat la concursul de creație ” Mandala magică”, organziat pe portalul www.talentedenazdravani.ro, împreună cu  Editura Gama și la concursul ” Steluța Magică” organizat cu sprijinul Editurii Humanitas.

Am participat în calitate de supraveghetor la Concursul Național ” Pandurii lui Tudor” , ediția a XI-a, desfășurat pe data de 27 aprilie de Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu”.

Am participat la activitățile de voluntariat ” Darul meu pentru Crăciunul lor” și ”Târgul Mărțișorului”, organizate de Școala Gimnazială  ”Tudor Vladimirescu” și la activitatea de voluntariat din cadrul campaniei ” O șansă pentru fiecare”, din cadrul proiectului național, cu  participare internațională ” Natura inspiră și dăruiește” , ediția a VII-a /martie 2013.

Am prezentat materiale în cadrul cercurilor didactice organizate pe 23 noiembrie 2012 și 15 martie 2013.

Pe parcursul anului școlar 2012-2013, am fost responsabilă cu recepția alimentelor din cadrul programului  ”Laptele și cornul”, a împărțirii lor și a întocmirii tuturor  documentelor necesare.

Prin intermediul site-ului meu personal ( http://gradinitafluturasilortalentati.wordpress.com/ ) am obținut numeroase cărți de povești, planșe, stickere decorative și jucării în valoare de 300 de roni, pe care le-am folosit cu succes împreună cu preșcolarii mei.

Please follow and like us:
RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2012-2013
Etichetat pe:            

3 comentarii la „RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2012-2013

Anunta-ma daca iti place....

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Urmărește-ne și pe Facebook!

Nu uita să dai like!


This will close in 15 seconds

%d blogeri au apreciat: